Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๑ ปี
วันที่ 09/07/2016 15:11 ผู้เขียน admin Hits 533
Print Pdf Email RSS

       บุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "๘ กรกฎ" วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๑ ปี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. กิจกรรม วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๖๑ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา” ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานและนักวิ่ง ณ บริเวณทางขึ้นเชิงเขาสามมุขสู่มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารเช้า ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี และ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม UAD-201 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน และในปีนี้มีบุคลากรและนิสิต ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง ภาควิชาเคมี สาขา การบริการ สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ได้แก่ นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา และ  “นิสิตดีเด่น” ได้แก่ นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี นิสิตชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตมา ณ โอกาสนี้ด้วย

คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล
สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี

       เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบในหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ ทั้งบทความวิจัย บทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก มีผลงานที่โดดเด่น คืองานด้านการวิจัย โดยรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ เรื่องการเตรียมสารสังเคราะห์ไตรเอโซลไกลโคไซด์เพื่อการศึกษาคุณสมบัติการต้านมะเร็งท่อน้ำดี และเรื่องการพัฒนาสาระสำคัญตัวที่สอง “andrographolide” ผลงานวิจัยสามารถสร้างความรู้ใหม่ คือ การนำสารสกัด andrographolide จากต้นฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็งน้อยมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างจนมีฤทธิ์ต้านมะเร็งที่ดีกว่ายา ด้วยวิธีที่ง่ายและสามารถเพิ่มปริมาณได้มาก

คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”
สาขาการบริการ สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ
นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ภาควิชาชีววิทยา

       เป็นผู้มีความอุตสาหะ มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในด้านการบริการ สนับสนุน ช่วยวิชาการ ดังมีผลงานต่างๆ อาทิ คู่มือการเตรียมสารเคมีประกอบการเรียนบทปฏิบัติการทางชี่ววิทยาทั่วไป เพื่อบริการวิชาการในรายวิชาพื้นฐาน (๓๐๖๑๐๑) โครงการเพาะเลี้ยงไฮดราและพลานาเรียเพื่อการบริการวิชาการให้กับปฏิบัติการพื้นฐานและเครือข่ายการศึกษาของภาคตะวันออก เป็นต้น มีบทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารวิจัย การประชุมวิชาการ และรายการ “วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน” หลายเรื่อง เช่น เรื่องผลของน้ำมันดิบต่อเนื้อเยื่อเมลเทิลในหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) <เรื่องผลกระทบของสารไตรบิวทิลทินต่อเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารของหอยตะโกรมกรามดำ เรื่องรายการตัวอย่างอ้างอิงหอยทะเลฝาเดียวซึ่งเก็บรักษาไว้ที่ห้องปฏิบัติการสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องผักตำลึงริมรั้วสารพัดประโยชน์ เป็นต้น


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM