Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
วันที่ 04/07/2016 15:37 ผู้เขียน admin Hits 290
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

       กิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งกลุ่มเข้ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ กลุ่ม โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ๑. กลุ่มคณิตศาสตร์ โดย ดร.ชาติไทย ไทยประยูร ๒. กลุ่มชีววิทยา โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ ๓. กล่มฟิสิกส์ โดย อ.ชัยณรงค์ แต้พานิช และ ๔. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ โดย ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์  การทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา/ เยี่ยมชมและสำรวจชายหาดบางแสน และฟังการบรรยายพิเศษ “ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ ในอ่าวไทยตอนบน”  วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM