Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
วันที่ 24/06/2016 10:36 ผู้เขียน admin Hits 268
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์โดยฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และเพื่อให้เกิดการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดโครงการ และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ นายชัยยุทธ ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย บรรยาย “นโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” น.ส.คุณชนก ปรีชาสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ น.ส.อิศรา อามิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.ศิวพร ปรีชา นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นายชัยชนะ จันทรประภาเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บรรยาย “การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในระบบ NRMS, ฐานความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL knowledge platform :ENoP), การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist, ประโยชน์และขอบข่ายการทำงานของโปรแกรมการจัดการสารเคมี, สมัครเข้าใช้งาน ESPReL Checklist และฝึกปฏิบัติการใช้บนระบบออนไลน์” และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี ChemInvent และ ผศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย “ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677- 2558) และหลักการและความสำคัญของการใช้ ESPReL Checklist ในการประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการวิจัย”

       ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๘๐ คน จาก ๑๙ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒. งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๓. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๖.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ๗. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๘. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๙. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๑๐. คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๑๑. สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๑๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ๑๓. คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ๑๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๑๗. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๑๘. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ๑๙. ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM