Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 20/06/2016 14:09 ผู้เขียน admin Hits 256
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ "พัฒนาการเรียนการสอน/ หลักสูตรเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลในการสร้างบัณฑิตคุณภาพดี" ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บุคลากรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานในอนาคตของภาควิชาและฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการเรียนการสอน/หลักสูตรเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลในการสร้างบัณฑิตคุณภาพดี และเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อความสุขในการปฏิบัติงาน
       โดยวันที่ ๑๖ มิถุนายน มีพิธีเปิดโดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาและรายงานผลการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมรองคณบดี พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
       วันที่ ๑๗ มิถุนายน แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมระหว่างสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสายวิชาการ รับฟังการบรรยาย เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอน/ หลักสูตร วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาจารย์ประจำรายการ วิทยสัประยุทธ์ และรายการ วิทย์สู้วิทย์ และดำรงตำแหน่ง รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นใน ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ๒. ประเมินผลการสอน/ สอนอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ ๓. บริหารหลักสูตรอย่างไรให้มีสัมฤทธิ์ผล ๔. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพดี ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รับฟังการบรรยายและระดมความคิดเห็น เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร” วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ การสร้างค่านิยมองค์กรร่วมกันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.สมพล เข็มกำเหนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานงานกลางแห่งชาติจังหวัดชลบุรี
       วันที่ ๑๘ มิถุนายน เป็นการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และพิธีปิดโครงการสัมมนา
       ทั้งนี้มีกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ๑. รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข สังกัดภาควิชาชีวเคมี ๒. ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ๓. นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ) สังกัดภาควิชา การมอบรางวัลสายสนับสนุนดีเด่น (popular vote) ได้แก่ ๑. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี ๒. น.ส.นงค์นารถ เปรมวังศรี นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี และการจัดโปสเตอร์แสดงผลงานที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติงานในอนาคตของส่วนงานต่างๆ และภาควิชา

 

 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM