Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒
วันที่ 13/06/2016 11:02 ผู้เขียน admin Hits 268
Print Pdf Email RSS

       ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ประสงค์จะส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ตามความถนัดทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยจัดให้มีศูนย์อบรมทั่วประเทศ จำนวน ๑๔ ศูนย์ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ตามพระราชดำริขององค์ประธานมูลนิธิ สอวน. พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์ สอวน. ทั้ง ๑๔ ศูนย์ รับดำเนินการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมจากศูนย์ สอวน.เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานกล่าวเปิด  ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานการแข่งขัน และ อ.บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ

       มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสาขาๆ ละ ๖ คน จาก ๑๔ ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่

       ๑. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ๒. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

       ๓. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       ๔. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

       ๕. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ

       ๖. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ๗. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       ๘. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       ๙. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๑๐. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

       ๑๑. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ๑๒. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

       ๑๓. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

       ๑๔. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

       เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ที่สำคัญโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนของชาติมีความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

 

[ ภาพกิจกรรม : พิธีเปิด / ทัศนศึกษา (อาจารย์) / ทัศนศึกษา (นักเรียน) / งานสังสรรค์ / พิธีปิด ]
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM