Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๘
วันที่ 02/06/2016 16:58 ผู้เขียน admin Hits 199
Print Pdf Email RSS

       บุคลากรและนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๘ (The 8th Science Research Conference) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ๔ มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ได้นำเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย

       ทั้งนี้ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นภาพการจัดการประชุมฯ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ ๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM