Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเตรียมเอกสารและแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 18/05/2016 16:00 ผู้เขียน admin Hits 216
Print Pdf Email RSS
        ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรม  เรื่อง “หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณวัชระ วงศ์เกิดสุข นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และ โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง  “แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข ภาควิชาชีวเคมี และ ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง ภาควิชาชีววิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสาร และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์และนำไปสู่การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM