Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

KM ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (มอก.๒๖๗๗)
วันที่ 13/05/2016 13:41 ผู้เขียน admin Hits 221
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.๒๖๗๗/๒๕๕๘) โดย น.ส.นพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ และทีมงาน สังกัดฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย มอก.๒๖๗๗ และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้มีบุคลากรจากงานส่งเสริมการวิจัย สำนักบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมด้วย


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM