Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
วันที่ 13/05/2016 13:34 ผู้เขียน admin Hits 234
Print Pdf Email RSS

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หัวข้อเรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่นบน cloud computing” โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ เรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับช่วยในการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนด้วย


[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM