Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 25/03/2016 09:45 ผู้เขียน admin Hits 231
Print Pdf Email RSS

       ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-506 อาคารสิรินธร เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของแต่ละสาขาวิชาเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิตภาคพิเศษ แนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอนของแต่ละสาขา 

 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM