Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ครั้งที่ ๖
วันที่ 14/03/2016 13:28 ผู้เขียน admin Hits 267
Print Pdf Email RSS

       คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

       โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ใน ๖ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพะเยา ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ซึ่งบรรจุใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ได้รับการอบรม เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการสร้างเครือข่ายการวิจัย รวมถึงบทบาทของคณาจารย์ใหม่ในการบริการวิชาการ การมีส่วนร่วมกับชุมชน การบริหารจัดการและการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนทัศน์และเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของคณาจารย์ใหม่ สร้างเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างบูรณาการของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม สู่บุคลากรใหม่ และสร้างเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือเทา-งาม

 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM