Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การใช้โปรแกรม Minitab สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
วันที่ 10/03/2016 18:16 ผู้เขียน admin Hits 421
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402E อาคารสิรินธร หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Minitab สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรม  Minitab เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้กับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

        โปรแกรม Minitab คือโปรแกรมสำเร็จรูป หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างกราฟต่างๆ การประมวลผลทางสถิติ และสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับงานอีกหลายประเภท ประมวลค่าที่เป็นเชิงตัวเลข ให้เป็นกราฟ ให้ออกมาดูแล้วเข้าใจได้ง่ายกว่าตัวเลข และสามารถนำข้อมูลที่ออกมาเป็นกราฟต่างตามต้องการได้ 

 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM