Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 28/02/2016 08:57 ผู้เขียน admin Hits 182
Print Pdf Email RSS

        เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน แนวทางการทำวิจัยในงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตรายและเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง การใช้สารเคมีอันตรายและการลดความเสี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รศ.พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการทดลองและ ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนและได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM