Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

บุคลากรเข้ารับรางวัล “ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น” ในการประชุม HERP Congress IV
วันที่ 09/02/2016 10:59 ผู้เขียน admin Hits 233
Print Pdf Email RSS

ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนีย (Frullania) ในประเทศไทย ได้เข้ารับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP Congress IV) เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ และนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วย

การศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนียในประเทศไทย โดยการศึกษาสัณฐานวิทยาโดยละเอียดของตัวอย่างต้นแบบ ตัวอย่างสดและตัวอย่างที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช พบจำนวน ๓๙ ชนิด โดยมี ชนิด ได้แก่ Frullania hypoleuca Nees, F. ramuligera (Nees) Mont. และ F. sinuata Sande Lac. ซึ่งไม่เคยมีรายงานว่าพบในประเทศไทยมาก่อน ลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนียในประเทศไทยเป็นพืชอิงอาศัย สมาชิกส่วนใหญ่มีการกระจายพันธุ์เฉพาะภาคเหนือ พบจำนวน ๑๐ ชนิด และมีเพียง ชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ทั่วประเทศ งานวิจัยนี้ทำให้ได้ข้อมูลของลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนียที่พบในประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยอื่นๆ เช่น การศึกษาสารที่พบในลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนีย การศึกษาสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM