Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการค่ายวิชาการ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” โรงเรียนราชินีบูรณะ
วันที่ 25/01/2016 10:54 ผู้เขียน admin Hits 278
Print Pdf Email RSS
             คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิชาการ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การฟังบรรยายและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งกิจกรรมเป็น ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ กิจกรรม เขาเขียวอาฟเตอร์ดาร์ค” (Night Safari) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถลงมือปฏิบัติการอันจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียน รวมถึงได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเราและการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกห้องเรียนด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM