Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การใช้โปรแกรม R สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
วันที่ 18/01/2016 11:52 ผู้เขียน admin Hits 1248
Print Pdf Email RSS
        หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การใช้โปรแกรม R สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์” ให้กับบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ SD-402E อาคารสิรินธร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้โปรแกรม R เบื้องต้น และการประยุกต์การใช้งานด้านต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร. วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ (ประธานหน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ) และ ดร. จุฑาพร เนียมวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

       ทั้งนี้หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีภารกิจหน่วยงานดังนี้

       ๑. ให้บริการวิจัยเชิงสำรวจตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ

       ๒. ให้คำปรึกษาการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้ซอฟต์แวร์

       ๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

       ๔. จัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ

       ๕. จัดการให้บริการการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์

       ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานได้ที่ http://science.buu.ac.th/part/isu

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM