Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ 11/01/2016 10:33 ผู้เขียน admin Hits 334
Print Pdf Email RSS
      คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดย เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และทำบุญอาคารฯ มี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน และเวลา ๑๗.๓๐ น. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มีการรำอวยพรจากลูกหลานบุคลากรคณะ การแสดงจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และการจับของรางวัล ซึ่งตลอดงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 [ ภาพกิจกรรม : ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง | งานเลี้ยงสังสรรค์ ]
 
 
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM