Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 04/01/2016 13:59 ผู้เขียน admin Hits 238
Print Pdf Email RSS

       งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารคณะและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งเพื่อให้รู้วิธีการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย โดย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานพร้อมเชิญ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและปฐมโอวาท ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ แนะนำการใช้ Mail buu และนายปรีชา สิทธิชัยทวีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แนะนำการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาและประธานกรรมการประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตร

 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM