Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
วันที่ 22/12/2015 16:06 ผู้เขียน admin Hits 250
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าใจในการกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM