Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 21/12/2015 13:54 ผู้เขียน admin Hits 198
Print Pdf Email RSS
        ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการตัดสินใจและวางแผนการทำงานหรือการศึกษาต่อในอนาคต และได้รับความรู้การทำงานจากประสบการณ์ตรงจากพี่ๆ ศิษย์เก่า โดยทางคณะได้เชิญ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เหรัญญิกและกรรมการกลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กรรมการกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาให้ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ และ คุณไพรัช ตันติศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และพี่ๆ ศิษย์เก่า พูดคุยในเรื่องการเรียน Resume และการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดโครงการและให้ปัจฉิมโอวาท

 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM