Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับคณะและของภาควิชา
วันที่ 16/11/2015 14:37 ผู้เขียน admin Hits 217
Print Pdf Email RSS
        คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายบริการยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับคณะและของภาควิชา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรม โคโค วิว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับคณะและระดับภาควิชา ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ โดยเกิดจากมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งจากฝ่ายงานในสำนักงานคณบดีและภาควิชา

       โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และนำเสนอการจัดทำ/ วิพากษ์ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดโครงการ ร่วมกับ ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จากนั้นวิพากษ์และอภิปรายแผนพัฒนาคุณภาพนิสิต แผนบริหารงานวิจัยและแผนบริการวิชาการ แผนพัฒนาบุคลากร แผนการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (TQC) และสรุปแผนปฏิบัติการฯ ตามงานยุทธศาสตร์ เพื่อให้ฝ่ายงานและภาควิชาได้นำไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์และงานประจำ/ แผนปฏิบัติการประจำปีของภาควิชา ทั้งนี้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการฯ โดยตัวแทนของฝ่ายงานและภาควิชา และร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดข้อสรุปในการนำไปจัดทำแผนดำเนินงานต่อไป


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM