Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 05/10/2015 15:39 ผู้เขียน admin Hits 355
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยา ศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๕ แห่ง ได้แก่
        ๑. สาขาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนักเรียนจำนวน ๓๕ คน
        ๒. สาขาคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนจำนวน ๓๖ คน
        ๓. สาขาเคมี ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนจำนวน ๓๔ คน
        ๔. สาขาชีววิทยา ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง มีนักเรียนจำนวน ๒๔ คน
        ๕. สาขาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
มีนักเรียนจำนวน ๓๖ คน

       มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ อาจารย์ปริยา นุพาสันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน การบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ และอาจารย์ผู้ประสานงานสาขาแต่ละโรงเรียนแนะนำสถานที่และข้อปฏิบัติระหว่างการอบรม มีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

       ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าอบรมดังกล่าว เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดใน ๕ สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น ๑๖๕ คน และในการอบรมนี้จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนให้เหลือสาขาวิชาละ ๒๐ คน เพื่อเข้าอบรมในค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อไป

 

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM