Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ 28/09/2015 21:29 ผู้เขียน admin Hits 575
Print Pdf Email RSS

        ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนในงานพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๔๘ พ.ศ.๒๕๕๘ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน  มีนิสิตเข้ารับรางวัล แบ่งตามประเภทดังนี้

        ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในแต่ละคณะวิชาหรือสำนักวิชาต่างๆ สายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงสาขาวิชา ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ อย่างน้อย ๓ ใน ๔ วิชาเหล่านี้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์ทางทหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาลเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น โดยสอบได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับ  ๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕  และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ น.ส.พรปวีณ์ สุขพงศ์ไทย นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชีววิทยา

       ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในแต่ละคณะวิชาหรือสำนักวิชาต่างๆ และโรงเรียนนายตำรวจ รวมทั้งทหารุทุกเหล่าทัพ ที่ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยสอบได้คะแนนรวมยอดเยี่ยมสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ นายภาณุ อินทร์ธิแสง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายอภิชาต คลานานนท์ สาขาวิชาเคมี น.ส.ประภาพร มงคลแก้ว สาขาวิชาจุลชีววิทยา น.ส.อรอนงค์ สิงห์แอด สาขาวิชาชีวเคมี นายยศกร ตันติอภิบาลกุล สาขาวิชาชีววิทยา น.ส.กมลทิพย์ วรศิลป์ชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ น.ส.หทัยวัฒน์ พละศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ น.ส.จงรัก บ่อทรัพย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ น.ส.เจนจิรา ปิยะสวัสดิ์เมธี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ น.ส.พจนา พจนวิชัยกุล สาขาวิชาสถิติ

       ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยการสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับ ๑ ของแต่ละหลักสูตรวิชา ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ น.ส.นัทธิณี จุฑานันท์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (แผน ก) น.ส.สุวิมล เปี่ยมกลัด สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (แผน ก) นางมุกดา วันเย็น สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (แผน ข) น.ส.ชมพูนุท วงศ์สมุทร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (แผน ก) น.ส.ญานิช ชัยณรงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (แผน ก) และ น.ส.เกสร ใจอุ่น สาขาวิชาสถิติ (แผน ก)

       ประเภทที่ ๕ เงินทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา (เงินทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา จำนวน ๕ ทุนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็น “ทุนวิริยะประกันภัย” จำนวน ๒ ทุน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา (สัตววิทยาหรือพฤกษศาสตร์) และฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แก่ น.ส.พจนา พจนวิชัยกุล สาขาวิชาสถิติ

 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM