Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
วันที่ 15/09/2015 19:46 ผู้เขียน admin Hits 220
Print Pdf Email RSS

       เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายวิชาการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมรับฟังและตอบข้อซักถาม

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM