Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 11/09/2015 11:34 ผู้เขียน admin Hits 335
Print Pdf Email RSS

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทำความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์ รวมถึงสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีในระดับต่างๆ และเกียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรมดีเด่นตามลำดับ ดังนี้

           ทุนการศึกษาโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยแบ่งประเภททุนดังนี้

๑. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนรวม จำนวน ๔ รายวิชา ในอันดับแรก จำนวน ๑ ทุน ได้แก่

            - นายวัฒพงษ์ นิสสัย                     สาขาวิชาชีววิทยา

๒. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

    ๒.๑ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๖ ทุน ได้แก่

            - นายนัฐวัฒน์ กิจสวัสดิ์                  สาขาวิชาเคมี

            - น.ส.วราภรณ์ ธนพรภิบาลชน         สาขาวิชาจุลชีววิทยา

            - นายเทพพิทักษ์ อาจสม                สาขาวิชาคณิตศาสตร์

- นายรัชชานนท์ สิงห์ทอง               สาขาวิชาสถิติ

            - น.ส.เสาวลักษณ์ วิลันทนา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

            - น.ส.สุฑามาตร ศิริสาขา               สาขาวิชาคณิตศาสตร์

    ๒.๒ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาเคมี จำนวน ๑ ทุน ได้แก่

                        - น.ส.สุภานันท์ พลบูรณ์                 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

                ๒.๓ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาชีววิทยา จำนวน ๒ ทุน ได้แก่

                        - นายวัฒพงษ์ นิสสัย                     สาขาวิชาชีววิทยา

                        - น.ส.สุภัสสรา กิตติพิทยากุล          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                ๒.๔ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๒ ทุน ได้แก่

                        - น.ส.วิจิตรา ทองพันชั่ง                 สาขาวิชาเคมี

                        - นายเทพพิทักษ์ อาจสม                สาขาวิชาคณิตศาสตร์

            ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด จำนวน ๑๑ ทุน ได้แก่

                        - น.ส.พรปวีณ์ สุขพงศ์ไทย             สาขาวิชาชีววิทยา             เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๙๒

                        - นายธันชกร สุวรรณเจียรมณี          สาขาวิชาสถิติ                  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๗

                        - น.ส.ณัฐชา ศรีจันทร์ทอง              สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๘

                        - น.ส.ณัชชา เต็มนุช                      สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๓

                        - น.ส.มัชฌิมา คมขำ                     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๔๔

                        - น.ส.อาภาพรรณ ฉลองจันทร์         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๓๗

                        - น.ส.เพ็ญทิชา สุขทรัพย์               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๒๙

                        - น.ส.ธิดารัตน์ มาลีรัตน์                 สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๒๘

                        - น.ส.ธมลวรรณ กาศสีมูล              สาขาวิชาฟิสิกส์                เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๒๓

                        - น.ส.ศุภิสรา แสนกล้า                  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๑๙

                        - น.ส.สุชาดา ปะละชัย                   สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๑๘

            ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓-๔ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด จำนวน ๑๒ ทุน ได้แก่

                        - น.ส.ภิรญา ฉัฐธนาธร                   ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจุลชีววิทยา         เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๙๖

                        - น.ส.วิภาวี เต็มนุช                       ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาฟิสิกส์               เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๙

                        - นายธีรวัฒน์ จันทรัตน์                  ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๘

                        - น.ส.กิติมา สิริวิบูลย์โกวิท             ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๖

                        - น.ส.ศุภนิดา ว่องกิตติกูล              ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๓

                        - น.ส.อรณิชา ไข่เกษ                    ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเคมี                  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๒

                        - น.ส.ณัชชา แดงประเสริฐ              ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาจุลชีววิทยา         เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๖๙

                        - น.ส.รุจิรา ผลกิจ                         ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาจุลชีววิทยา         เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๖๘

                        - น.ส.ณัฐพัชร์ ทรัพย์ศิริ                 ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเคมี                  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๖๕

                        - นายภุชงค์ วงษ์คำพระ                  ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์        เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๖๕

                        - น.ส.ทีปนี พินิจจันทร์                   ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๖๕

                        - น.ส.นันท์นภัส ชุมศรี                   ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเคมี                   เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๖๕

            และเกียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรมดีเด่น ไก้แก่

                        - สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

            ทั้งนี้มีผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM