Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อม สอวน. ค่ายที่ ๑-๒๕๕๘
วันที่ 28/08/2015 15:31 ผู้เขียน admin Hits 233
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ เชิญผู้ประสานงานศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงและรับฟังแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหาร ผู้แทนสาขาของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปวันจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๔-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศูนย์อบรมฯ และศูนย์โรงเรียนขยายผล แยกเป็นดังนี้
ศูนย์อบรม สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๕ ศูนย์ ได้แก่
- สาขาคณิตศาสตร์ อบรม ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สาขาเคมี อบรม ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
- สาขาคอมพิวเตอร์ อบรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- สาขาชีววิทยา อบรม ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
- สาขาฟิสิกส์ อบรม ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. จำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่
- สาขาคณิตศาสตร์ อบรม ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
- สาขาเคมี อบรม ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
- สาขาชีววิทยา อบรม ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
- สาขาฟิสิกส์ อบรม ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM