Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการปฐมนิเทศใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ 08/08/2015 12:07 ผู้เขียน admin Hits 205
Print Pdf Email RSS
       เพื่อให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบการเรียนการสอน อีกทั้งได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการปฐมนิเทศใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยมี ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมเชิญ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและปฐมโอวาท และบรรยาย “การมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา” อ.วิทวัส พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ แนะนำการใช้ Mail buu และ นายสมชาย คิดประดับ เจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แนะนำการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาและประธานกรรมการหลักสูตร ร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM