Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ (ระยะที่ ๒)
วันที่ 05/08/2015 15:32 ผู้เขียน admin Hits 205
Print Pdf Email RSS

     เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ (ระยะที่ ๒) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรมในระยะที่ ๑ มาแล้ว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ ได้รับเกียรติจาก ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมงาน เป็นวิทยากร และอาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่สูงขึ้น เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM