Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การใช้งานสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Google Drive)
วันที่ 15/07/2015 09:04 ผู้เขียน admin Hits 231
Print Pdf Email RSS

       ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการใช้ระบบสารสนเทศ Google Drive ให้กับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ได้รับเกียรติจากอาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-202 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM