Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียน” ครั้งที่ ๒
วันที่ 13/07/2015 08:30 ผู้เขียน admin Hits 198
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียนครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานความเป็นมา มีครูจากทั่วประเทศเข้าอบรม รวม ๙๒ คน จาก ๒๔ โรงเรียน ดังนี้ ๑. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ๒. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๓. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ๔. โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ๕. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ๖. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ๗. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี ๘. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ๙. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร ๑๐. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ๑๑. โรงเรียนพรหมนุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ๑๒. โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ๑๓. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๔. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ๑๕. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุครปราการ ๑๖. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ๑๗. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ๑๘. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๙. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๒๐. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ๒๑. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ๒๒. โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ๒๓. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ๒๔. โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

       โดยกิจกรรมเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในเรื่อง การทบทวนปัญหา คำถามวิจัย เครื่องมือในการวิจัยปฏิบัติการ/ หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์/ วิธีการวิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลเชิงคุณภาพ”  วิทยากรโดย ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.พนิดา มารุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ครูผู้นำเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน/ การจัดกลุ่มข้อมุลเชิงคุณภาพทางการศึกษา/ การแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์และ เรื่อง การรายงานข้อค้นพบการวิจัย การตอบปัญหาและคำถามวิจัยปฏิบัติการ/ องค์ประกอบสำคัญของการตอบปัญหาและคำถามวิจัย/ การเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการเพื่อตอบปัญหาและคำถามวิจัย/ รายงานผลปฏิบัติการในห้องเรียนวิทยากรโดย ดร.ปิยะธิดา ปัญญา ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร.ลือชา ลดาชาติ ครูฟิสิกส์ โรงเรียนสายบุรี แจ้งประชาคารจังหวัดปัตตานี และ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา

       ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเสริมสร้างครูให้มีสมรรถนะ ความสามารถในการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การทำวิจัยในชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา และได้พัฒนาเครือข่าย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM