Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๒ : การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ฯ
วันที่ 08/07/2015 11:17 ผู้เขียน admin Hits 241
Print Pdf Email RSS

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๒ : การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บ้านผาน้ำรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนจากสำนักงานคณบดี สำนักงานจัดการศึกษา และภาควิชา เข้าร่วมการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ฯ

โดยคณบดีได้มอบนโยบายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา ชี้แจงการจัดทำวิสัยทัศน์/ พันธกิจ มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis และกลยุทธ์ของการดำเนินงานสำนักงานคณบดี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ การรับฟังการบรรยาย “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนต่อการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ฯ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่และบทบาทของการบริหารในการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งมีทักษะทางการบริหารจัดการ มีศักยภาพในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร และเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM