Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีแมสสเปกโทรเมตรี”
วันที่ 02/07/2015 08:17 ผู้เขียน admin Hits 210
Print Pdf Email RSS

      คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีแมสสเปกโทรเมตรี ให้กับอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ โดยวิทยากรจากบริษัท เอจิเลนต์ฯ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-601 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฏีและหลักการแมสสเปกโทรเมตรีในการวิเคราะห์และการตรวจวัด รวมถึงหลักการการทำงานร่วมกันกับเทคนิคทางด้านโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง อีกทั้งเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและเปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM