Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ค่าย “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล” โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 27/06/2015 15:19 ผู้เขียน admin Hits 381
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการค่ายวิชาการ “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสตรีศึกษา จำนวน ๑๐๒ คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การฟังบรรยายเรื่อง “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามพระราชดำริฯ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.อนุกุล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  การบรรยายเรื่อง “ปะการัง/ ป่าชายเลน” วิทยากรโดย นายอศลย์ มีนาภา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การทัศนศึกษาป่าชายเลน  การทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและการปลูกปะการัง การทัศนศึกษาดูวิถีการดำรงชีวิตสัตว์ยามค่ำคืน และทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รวมถึงตระหนักถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ 


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM