Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 26/06/2015 17:55 ผู้เขียน admin Hits 306
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเอก โดยมีหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ เข้าร่วมชี้แจงแนะนำในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

[  ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM