Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการสัมมนาประจำปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 23/06/2015 18:22 ผู้เขียน admin Hits 309
Print Pdf Email RSS

        เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์ การปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้อย่างเป็นระบบในอนาคต โดยการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ให้มีความสอดคล้องกันและเป็นในทิศทางเดียวกัน

       โดยวันที่ ๒๒ มิถุนายน มีพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายเรื่อง การพัฒนาการทำงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จากนั้นทีมบริหารทั้งหมดรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงนโยบายในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร

       วันที่ ๒๓ มิถุนายน การบรรยายเรื่อง เทคนิคการสอนสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อธิคม ฤกศบุตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จากนั้นแบ่งกลุ่มการทำ SWOT analysis แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ และการจัดทำกลยุทธ์และโครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

       ทั้งนี้มีกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่  ๑. รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี ๒. ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ สังกัดภาควิชาเคมี ๓. ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ๔. ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ๕. ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ การมอบรางวัลสายสนับสนุนดีเด่น (popular vote) ได้แก่ นางกฤติกา วัฒนพันธ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานในอนาคตของส่วนงานต่างๆ และภาควิชาด้วย


[ ภาพกิจกรรม   (๑)   (๒)  ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM