Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
วันที่ 22/06/2015 10:12 ผู้เขียน admin Hits 401
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

       กิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งรับฟังการบรรยายและแบ่งกลุ่มเข้ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางทะเล กลุ่มชีววิทยา กลุ่มฟิสิกส์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มเกมส์วิทยาศาสตร์ และการบรรยาย “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามแนวพระราชดำริฯ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.ดร.อนุกูล ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เดินทางไปสำรวจทวีปแอนตาร์กติกร่วมกับคณะสำรวจของ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CCA) เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ภายใต้โครงการศึกษาขั้วโลกตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

 
[ ภาพกิจกรรม   (1)   (2)   (3) ]

 

 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM