Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

รู้ทันงานประกัน ๕๗
วันที่ 08/06/2015 13:07 ผู้เขียน admin Hits 374
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๗” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. รวมถึงมีความสามารถจัดเก็บหลักฐานที่ตรงตามตัวชี้วัด เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ และนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายประกันฯ

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM