Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น เพื่อการสอนและการวิจัยทางชีววิทยา
วันที่ 08/06/2015 13:03 ผู้เขียน admin Hits 219
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๓-๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง Workshop on “Using R for teaching and research in biology: an introduction” (การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น เพื่อการสอนและการวิจัยทางชีววิทยา”) ให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ทางด้านชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ภายนอก โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและ การวิจัยระหว่างไทย- ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ทีมวิทยากรโดย Assoc.Prof.Dr.Julien Claude Dr.Francois Munoz Dr.Serge Morand Dr.Emmanuel Paradis จาก Universite Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ดร. จุฑาพร เนียมวงษ์ และ ดร. วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านชีววิทยาและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสร้าง เครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM