Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมกิจกรรม 5th SCiUS Forum
วันที่ 02/06/2015 10:17 ผู้เขียน admin Hits 373
Print Pdf Email RSS

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) รุ่นที่ ๑ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม 5th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยนักเรียนโครงการ วมว. ของศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งในแบบ Oral และ Poster และได้รับรางวัลต่างๆ รวม ๓ รางวัล ดังนี้

. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ แบบโปสเตอร์
นายศรัณย์ สาสุข
โครงงาน "เลขฐานกับมายากลไพ่"
ภายใต้การดูแลของ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

. รางวัลโปสเตอร์ยอดนิยม
นายบวรพล หนูอิ่ม  
โครงงาน "การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว"
ภายใต้การดูแลของ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การนำเสนอแบบปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ) สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
นางสาวสุภิญญา พูลเพิ่ม
โครงงาน "การศึกษาการสะท้อนและดูดกลืนแสงของดวงจันทร์โดยใช้ลักซ์มิเตอร์"  
ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.สำเภา จงจิตต์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

โดยได้รับรางวัลจาก คุณคนึงนุช พิมพ์อุบล ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM