Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ทุนศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
วันที่ 13/10/2010 11:18 ผู้เขียน admin Hits 1085
Print Pdf Email RSS
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและบุคลากร ที่ได้รับทุนศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๓

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยในปี ๒๕๕๓ นี้ มีนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ ท่านดังนี้

ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ ซึ่ง มอบแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมสูงสุดเป็นอันดับ ๑ และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ ในคณะวิชาของทุกมหาวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา มีนิสิตที่ได้รับคัดเลือก ๒ คน ได้แก่

๑. นางสาวเกษร ใจอุ่น นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาสถิติ

๒. นายภูมินทร์ หลงสมบูรณ์ นิสิตชั้นปีที่ สาขาวิชาชีวเคมี

ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งมอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ ในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้ที่ได้รับคัดเลือก ๖ คน ได้แก่

๑. นายวรวุฒิ เสือคล้ำ สาขาเคมี

๒. นายสิทธิเดช แสงนวล สาขาจุลชีววิทยา

๓. นางสาวสุภาพร ส่งสกุล สาขาชีววิทยา

๔. นางสาวกัณฑิลา พร้อมฉัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

๕. นายชลกร อมรพิมล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

๖. นางสาวกาญจนา กล้าหาญ สาขาวิชาสถิติ

ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งมอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ ในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้ที่ได้รับคัดเลือก ๖ คน ได้แก่

๑. นายสรายุทธ เลิศสิทธิ์ สาขาวิชาเคมี

๒. นางสาววฤษณี ปรีชานฤชิตกุล สาขาวิชาจุลชีววิทยา

๓. นางสาวกัญช์ เกล็ดมณี สาขาวิชาวาริชศาสตร์

๔. นางสาวนิตยา เตยหล้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

๕. นางสาวอรอิริญา ชำนาญเวช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๖. นางสาวปฐมาวดี ภาวะสุทธิพงษ์ สาขาวิชาสถิติ

ประเภทที่ ๔ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่ง มอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของทุกมหาวิทยาลัยและมีผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์แล้ว ได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรกของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งได้มีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่

สาขาวิชาชีววิทยา

อันดับ ๑ ดร.สุทิน กิ่งทอง ภาควิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์

อันดับ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ ภาควิชาฟิสิกส์

อันดับ ๓ ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

 

 
ข่าวโดย : นายรัฐกาล จันทศร (งานกิจการนิสิต)
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM