Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 30/05/2015 17:34 ผู้เขียน admin Hits 349
Print Pdf Email RSS

       โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างฐานกำลังคนระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระดับบัณฑิตศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีให้กับประเทศ ซึ่งโครงการฯ ได้จัดสรรทุนให้นิสิต/ นักศึกษาที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ และให้มหาวิทยาลัยดังกล่าวหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดค่ายโครงการฯ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรมบุรีธารา ชาโตว์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การส่งเสริมให้นักเรียนทุนเรียนดีตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับทุนที่มีต่อสังคมสาธารณะ การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างสถาบันอันเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มนิสิต/ นักศึกษา และเป็นรากฐานของการสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยขั้นสูงบในอนาคต โดยผ่านการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
       วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมบุรีธารา ชาโตว์ รีสอร์ท บางแสน จัดกิจกรรมค่าย แนะนำพี่เลี้ยง ชี้แจงข้อปฏิบัติในค่าย และกิจกรรมละลายพฤติกรรม
       วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นพิธีเปิดโครงการและรับฟังการบรรยาย โดยพิธีเปิดมี อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามพระราชดำริฯ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA) ในการสำรวจทวีปแอนตาร์กติก ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘) การบรรยาย “เรื่องควรรู้ในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ ประธานหน่วยอนุกรรมการหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) และแบ่งกลุ่มเข้าทำกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
       วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
       วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ณ โรงแรมบุรีธารา ชาโตว์ รีสอร์ท บางแสน กิจกรรมถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทุนเรียนดีฯ โดยหน่วยบริหารโครงการฯ, วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.), ผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละสถาบัน และพิธีเปิดโครงการโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์


[ ภาพกิจกรรม : หนึ่ง | สอง ]
 
  
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM