Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๑
วันที่ 18/05/2015 14:53 ผู้เขียน admin Hits 270
Print Pdf Email RSS

            คณะวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีหลักการบริหารจัดการ มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถผ่านการเรียนรู้ และพัฒนาให้องค์กรประสบความสำเร็จ จึงได้จัดโครงการการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ลันตาแซนด์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้แทนฝ่าย สัมมนาร่วมกัน

            โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานของฝ่ายในปีที่ผ่านมา, จัดทำ SWOT Analysis การดำเนินงานของสำนักงานคณบดีและสำนักงานจัดการศึกษา, รับฟังบรรยาย “การพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย, การระดมความคิดจัดทำกลยุทธ์ในปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓), จัดทำแผนและโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ และนำเสนอกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ โดยตัวแทนสายสนับสนุนและตัวแทนผู้บริหาร

            ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของการบริหารในการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการ มีศักยภาพในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานด้วย 

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM