Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนภาควิชาชีวเคมี
วันที่ 14/05/2015 08:57 ผู้เขียน admin Hits 325
Print Pdf Email RSS
        ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนภาควิชาชีวเคมี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

       โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดเตรียมทำร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งจะถูกนำมาใช้สำหรับวางแผนการเรียนการสอนในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ และเพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานที่หลากหลาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ดร.ดาลัด ศิริวัน นักวิจัย ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ศิษย์เก่าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล กรรมการบริหารสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ทรงศักดิ์ ทองชูศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท Siam Bioscience จำกัด (ศิษย์เก่าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) และคุณอารีย์ มีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษ์หลักสูตร  


[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM