Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ (TBO 12)
วันที่ 08/04/2015 13:21 ผู้เขียน admin Hits 584
Print Pdf Email RSS
         ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มี ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านชีววิทยา ตามความถนัดทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยจัดให้มีศูนย์อบรมทั่วประเทศ จำนวน ๑๓ ศูนย์ ได้แก่
๑. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                       ๒. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา                                                             ๔. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ           ๖. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์
๗. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                    ๘. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๙. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                          ๑๐. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๑. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสุรนารี                                                         ๑๒. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๓. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
        เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ตามพระราชดำริขององค์ประธานมูลนิธิ สอวน. พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์ สอวน. ทั้ง ๑๓ ศูนย์ รับดำเนินการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าอบรมจากทุกศูนย์ สอวน. เข้าร่วมแข่งขันกับนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต่อไปนั้น
        ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีนักเรียนจากแต่ละศูนย์ สอวน. และนักเรียนโควตาจาก สสวท. รวม ๑๐๓ คน ซึ่งมีพิธีเปิดวันที่ ๓ เมษายน และพิธีปิดวันที่ ๗ เมษายน ณ ห้องประชุม CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานกล่าวเปิด ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการแข่งขัน และพิธีปิดได้รับเกียรติจาก รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สอวน. มอบรางวัลพิเศษแก่นักเรียนที่ผ่านการแข่งขัน ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล ประธานสาขาชีววิทยา ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข มอบเหรียญรางวัลและใบประกาศแก่นักเรียนที่ผ่านการแข่งขัน พร้อมส่งมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับมอบ

 
 รูปภาพการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ | พิธีเปิด | กิจกรรม | พิธีปิด | 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM