Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๗
วันที่ 03/04/2015 14:50 ผู้เขียน admin Hits 290
Print Pdf Email RSS
        บุคลากรและนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๗ (The 7th Science Research Conference) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ๓ มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดการงานในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้มาเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย
 
[ ภาพกิจกรรม  ]
 
  
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM