Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

สัมมนาเครือข่ายสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๓
วันที่ 30/03/2015 13:16 ผู้เขียน admin Hits 259
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ สถาบัน  ครั้งที่ ๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับการทำกิจกรรมนิสิต รวมถึงการประกวดโครงการดีเด่นจากทั้ง ๓ สถาบัน  ซึ่งผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา  กิจกรรม Naresuan University Tour  กิจกรรม Walk Rally เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลก โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
       โครงการสัมมนาเครือข่ายสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ สถาบัน เป็นความร่วมมือของฝ่ายกิจการนิสิตฯ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายในด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตควบคู่ไปกับทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ซึ่งทั้ง ๓ สถาบันได้เป็นเจ้าภาพร่วมเช่นกัน  โดยครั้งหน้า  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา จะเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการนี้

ข่าว : รัฐกาล จันทรศร
 
[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM