Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 26/03/2015 10:58 ผู้เขียน admin Hits 350
Print Pdf Email RSS
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ และวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘< ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๘๑๔ คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ๗๒๐ คน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ๙๔ คน       
       และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง จำนวน ๗ คน ได้แก่ ๑. นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ๒. น.ส.ธิรดา ปิยะนันท์ (สาขาวิชาเคมี) ๓. นายกาญจน์ภพ กัญหะสุต (สาขาวิชาเคมี) ๔. นายอภิรักษ์ วิเศษชาติ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) ๕. น.ส.ฉัตรเบญจา ปกิระเณย์ (สาขาวิชาชีววิทยา) ๖. น.ส.วิไลวัลย์ ฐิติรุ่งเรือง (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) และ ๗. น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)

 

 [ภาพกิจกรรม : ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | รับจริง ]
 

 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM