Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนพิเศษที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 23/03/2015 13:43 ผู้เขียน admin Hits 288
Print Pdf Email RSS

      งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนพิเศษที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารคณะและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งเพื่อให้รู้วิธีการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย โดย ดร.ศิริพรรณ บรรหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานพร้อมเชิญ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและปฐมโอวาท พร้อมบรรยายการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคุณสมชาย คิดประดับ นักวิชาการศึกษา จากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แนะนำการลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ 


[ ภาพกิจกรรม ]

 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM