Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 23/03/2015 10:26 ผู้เขียน admin Hits 381
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. ค่าย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร และ อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวสรุปรายงานโครงการ
       โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีนักเรียนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๐๘ คน และครูสังเกตการณ์ ๒ คน จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก รวม ๘ จังหวัด เข้าอบรมใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ และสอบคัดเลือกนักเรียนในแต่ละสาขาๆ ละ ๖ คน เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการฯ ระดับชาติต่อไป

       และในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://science.buu.ac.th/TBO12/)

 
ภาพกิจกรรม : พิธีเปิด  | บรรยาการศการอบรม  |  พิธีปิด

  
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM