Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๒-๒๕๕๗
วันที่ 03/03/2015 14:05 ผู้เขียน admin Hits 397
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนักเรียนและครูสังเกตการณ์เข้าอบรม รวม ๑๑๘ คน ใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ๒๔ คน, เคมี ๒๐ คน, ชีววิทยา ๒๙ คน, ฟิสิกส์ ๒๑ คน และคอมพิวเตอร์ ๑๙ คน ครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี รวม ๕ คน เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป

       โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละสาขากล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา 

 
[ ภาพกิจกรรมพิธีเปิด ]
 
  
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM